Tuesday, April 5, 2011

Nhật ký giảm cân - Ngày thứ 20

Sáng: chả chiên cuốn rau
Snack: Dưa leo
Trưa: quên rồi
Snack: Dưa leo
Tối: bún chả giò tôm

No comments: