Monday, February 6, 2012

Wood Badge cake

Làm cái bánh này để mừng cô huynh trưởng cu?a Chó Con được lãnh wood badge của BSA.

[Image: woodbadgecake002.jpg]

Sunday, February 5, 2012

Chúc mừng năm mới

Lâu nay trong nhà có chuyện nên ít vào blog. Chúc (muộn) bà con cô bác bạn bè gần xa năm mới vạn sự như ý.