Friday, October 22, 2010

Chả bò


Kỳ này làm chả bò nhưng không cho thì là.

No comments: