Thursday, June 20, 2013

Japanese Cotton Cheesecake

Nhá hình trước. Chừng nào rảnh viết cách làm sau.

1 comment:

Trăng Quê said...

Nhá hình trước cho người ta đói bụng chơi vậy hả???