Wednesday, July 10, 2013

Lemon cupcakes

Hôm trước, người Houstonians sang chơi, có mang tới hộp bánh cupcakes. Sau khi nàng ra đi thì mình mang ra dùng kem bơ decorate cho dzui.

 

No comments: